Följ LRF Konsult

Prejudicerande dom om klagorätt på detaljplaner

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 14:00 CET

Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande ansett att en fastighetsägare har rätt att överklaga en detaljplan som bestämde placeringen av en framtida trafikled, utan att detaljplanen i övrigt påverkade hans fastighet i dagsläget. Processen drevs av LRF Konsult och avgörandet tydliggör att man i en stegvis planläggning tidigt måste ta hänsyn till de intressen som kommer att beröras av efterföljande detaljplaner.

Södertälje kommun har antagit en detaljplan för byggande av en skola och början av en trafikled i Enhörna. Planen överklagades av ett antal fastighetsägare, men länsstyrelsen och senare mark- och miljödomstolen ansåg inte att de hade rätt att överklaga beslutet. En fastighetsägare överklagade med hjälp av LRF Konsult avgörandena till mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som nu har dömt i målet.

MÖD konstaterade att detaljplanen var en del av ett större sammanhang, där denna första detaljplan pekade ut en framtida vägsträckning som oundvikligen skulle ha en stor påverkan på klagandens fastighet. Han hade därför rätt att få sina intressen i förhållande till detaljplanen prövade i domstol, vilket inte underinstanserna ansett. MÖD har förklarat att avgörandet är av sådan vikt för rättstillämpningen att det får överklagas till Högsta domstolen, vilket är ovanligt. Det återstår dock att se om kommunen överklagar domen.

- Domen visar att kommuner som planlägger stegvis måste ta hänsyn till intressena hos fastighetsägare som kommer att beröras av senare detaljplaner, säger juristen Magnus Norberg på LRF Konsult som företrädde fastighetsägaren i MÖD.

Domen meddelades av MÖD den 5 november 2015, mål P 3455-15, och finns tillgänglig på www.markochmiljooverdomstolen.se


För ytterligare information kontakta:

Magnus Norberg, jurist, tfn 090-10 80 93, magnus.norberg@lrfkonsult.se

Linda Ternstedt, Kommunikationschef, tfn 08-700 20 33, linda.ternstedt@lrfkonsult.se

Om LRF Konsult
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling finns på 130 orter över hela landet.

LRF Konsults jurister och specialister har under närmare 60 år varit ledande just på fastighets- och äganderätt. Vi har den kompetens som behövs för att ta tillvara enskilda fastighetsägares intressen mot myndigheter och andra motparter.

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera